Cyber AI Etkinliği / Üni. (18.07.2022)

Siber güvenlik ve yapay zeka üzerine yaptığımız çalışmalardaki bilgi, araştırma ve tecrübeleri aktardığımız etkinlik/eğitim serilerinden birini daha tamamladık.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi davetiyle gerçekleştirdiğimiz Cyber AI eğitiminde 3 saat boyunca yapay zekanın siber güvenlik alanındaki uygulama alanlarını, yapay zekanın kendi güvenlik sorun ve çözümlerini teorik ve kod örnekleriyle birlikte inceledik.

cihanozhan.com

Yeni ve ileri seviye konseptler içeren Cyber AI’ı anlatmaya devam edeceğiz.

Başarılar.
Cihan Özhan.

--

--

Offensive & Defensive AI | cihanozhan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store