Cyber AI Etkinliği / Üni. (18.07.2022)

Siber güvenlik ve yapay zeka üzerine yaptığımız çalışmalardaki bilgi, araştırma ve tecrübeleri aktardığımız etkinlik/eğitim serilerinden birini daha tamamladık.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi davetiyle gerçekleştirdiğimiz Cyber AI eğitiminde 3 saat boyunca yapay zekanın siber güvenlik alanındaki uygulama alanlarını, yapay zekanın kendi güvenlik sorun ve çözümlerini teorik ve kod örnekleriyle birlikte inceledik.

cihanozhan.com

Yeni ve ileri seviye konseptler içeren Cyber AI’ı anlatmaya devam edeceğiz.

Başarılar.
Cihan Özhan.

--

--

Founder of DeepLab | Developer, AI Engineer/Hacker, Data Master

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Cihan Ozhan

Cihan Ozhan

936 Followers

Founder of DeepLab | Developer, AI Engineer/Hacker, Data Master