Event : “Cihan Özhan ile Cyber AI”

Cyber AI çalışmalarımıza devam ediyoruz…

“16 Ağustos tarihinde YouTube üzerinden gerçekleştireceğimiz webinar ile hem siber güvenlik sorunlarına odaklanan “Cyber Security AI”, hem de “AI Security” konularını ele alacağız. Bu iki başlığı bir araya getiren konsept “Cyber AI” webinarımıza, sınırlı kontenjan dolmadan kaydınızı oluşturmak için kayıt formunu doldurmayı unutmayın.”

Başvuru : https://bilginc.com/tr/53/cihan-ozhan-ile-cyber-ai-popup
LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6960157251957334016/

İlgilenenleri bekleriz.
CO

--

--

Offensive AI | cihanozhan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store