Cyber AI : Yapay Zeka Hacklenebilir mi ve Hackleyebilir mi?

AI Security with Cihan Özhan

AI Security çalışmalarımıza devam ediyoruz…

28 Ağustos tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştireceğimiz webinar ile AI Security konusunu ele alacağız.

Başvuru : https://www.meetup.com/tr-TR/i%CC%87bb-veri-laboratuvar%C4%B1/events/288072580/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6968839533073195009/

Başarılar.
Cihan Özhan

--

--

Offensive AI | cihanozhan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store